زمان گذشته Past tense در زبان انگلیسی

**خیلی خوشحالم میکنی آخر مطلب نظرت رو بگی. مرسی 😉

در این مطلب به دنبال آموزش زمان ها یا tense در زبان انگلیسی و مشخصا زمان گذشته شامل گذشته ساده، گذشته استمراری، گذشته کامل و گذشته کامل استمراری است می باشیم. بیش از آنکه روی نحوه ساختن جمله در زمان های مختلف در زمان گذشته تمرکز کنیم روی دلیل و زمان استفاده از چنین جملاتی صحبت خواهیم نمود.

علاوه بر این در ویدیو ها مطالب ارایه شده را به صورت خلاصه و جنبه تصویری برایتان ارایه می دهیم. همچنین در پایان مجموعه از سوالات را خواهید یافت تا آنچه را که یاد گرفته اید بسنجید.

زمان گذشته Past tense

زمان گذشته در انگلیسی چهار حالت دارد. از زمان گذشته برای صحبت کردن در مورد آنچه که در گذشته شروع و پایان یافته یا در گذشته شروع و تا به زمان گذشته ادامه یافته است استفاده می گردد.

 

زمان گذشته ساده یا Simple Past

اولین نوع زمان گذشته در انگلیسی، گذشته ساده است. زمان گذشته ساده برای بیان فعالیت ها و اتفاقاتی که در گذشته شروع و پایان یافته اند استفاده می شود یعنی کار قبل از زمان گذشته پایان یافته است. این کار می تواند در گذشته نزدیک یا دور باشد.

همواره وقتی زمانی که یک اتفاق افتاده است را بیان می کنیم باید از زمان گذشته ساده در انگلیسی استفاده کنیم. بنابراین معمولا همراه یک گزاره های زمانی استفاده می شود.

برای ساخت زمان گذشته ساده می بایست به فرم base فعل با قاعده انواع ed را اضافه کنید و در مورد افعال بی قاعده از جدول آنها استفاده نمایید. همچنین در زمان گذشته سوالی و منفی از فعل کمکی did برای ساخت جمله استفاده می گردد. پس ساخت زمان گذشته ساده در انگلیسی در حالت منفی به شکل فعل کمکی به همراه not و تغییر فعل به حالت base می باشد. در سوالی زمان گذشته ساده نیز فعل به حالت base تغییر می کند.

نمونه

John Cabot sailed to America in 1498.

My father died last year.

He lived in Fiji in 1976.

We crossed the Channel yesterday.

 

استفاده های زمان گذشته ساده

فعالیتی تکراری در زمان گذشته

often, sometimes, always

I sometimes walked home at lunchtime.

I often brought my lunch to school.

 

فعالیتی که در یک زمان مشخص در گذشته اتفاق افتاده است

last week, when I was a child, yesterday, six weeks ago

We saw a good film last week.

Yesterday, I arrived in Geneva.

She finished her work atseven o’clock

I went to the theatre last night

 

فعالیتی که در یک زمان نا مشخص در گذشته اتفاق افتاده است

the other day, ages ago, a long time ago

People lived in caves a long time ago.

She played the piano when she was a child.

 

کلمه ago روش مناسب برای بیان گذشته است و معمولا پس از یک بازه زمانی قرار می گیرد. a week ago, three years ago, a minute ago

 

افعال بی قاعده

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی وجود دارند و حالت گذشته و حالت سوم آنها نیاز به تمرین و حفظ کردن دارد. در زیر چند نمونه برایتان آورده ایم و در اینجا می توانید لیست کاملی از افعال بی قاعده بیابید.

I was in Japan last year

She had a headache yesterday.

We did our homework last night.

They weren’t in Rio last summer.

We didn’t have any money.

We didn’t have time to visit the Eiffel Tower.

We didn’t do our exercises this morning.

Were they in Iceland last January?

Did you have a bicycle when you were young?

Did you do much climbing in Switzerland?

He went to a club last night.

Did he go to the cinema last night?

He didn’t go to bed early last night.

We gave her a doll for her birthday.

They didn’t give John their new address.

Did Barry give you my passport?

My parents came to visit me last July.

We didn’t come because it was raining.

Did he come to your party last week?

 

زمان گذشته استمراری یا (Past continuous (Progressive

زمان گذشته استمراری در انگلیسی برای بیان اتفاقی در گذشته شروع و در یک زمان مشخصی در گذشته همچنان ادامه داشته است مثلا فعالیت دیگر آن را قطع کرده است.

برای ساخت زمان گذشته استمراری به فرم base فعل پسوند –ing اضافه نموده و آن را پس از فاعل و فعل کمکی be  در زمان گذشته یعنی was و were استفاده نمایید. در گذشتهت منفی گذشته استمراری در انگلیسی به فعل کمکی کلمه not اضافه می گردد و در حالت سوالی جای فاعل و فعل کمکی be تغییر می کند.

استفاده های زمان گذشته استمراری

تعریف شرایط زمینه در داستانی در گذشته

“The sun was shining and the birds were singing as the elephant came out of the jungle. The other animals were relaxing in the shade of the trees, but the elephant moved very quickly. She was looking for her baby, and she didn’t notice the hunter who was watching her through his binoculars. When the shot rang out, she was running towards the river…”

فعالیت یا اتفاقی که در گذشته شروع و توسط فعالیت یا اتفاق دیگر قطع شده است

“I was having a beautiful dream when the alarm clock rang.”

تغییر در نظر کار در گذشته

“I was going to spend the day at the beach but I’ve decided to get my homework done instead.”

استفاده به همراه wonder برای خواهش کردن مودبانه

“I was wondering if you could baby-sit for me tonight.”

 

افعال غیر استمراری

باید دقت کنیم که برخی افعال در حالت استمراری استفاده نمی شوند. افعالی که مربوط به احساسات، افکار، برداشت ها، نظرات و برخی اندازه گیری های می باشند در شرایط استمراری قرار نمی گیرند. در زیر ایست آنها را مشاهده کنید.

SENSES / PERCEPTION حواس پنج گانه

 • to feel*
 • to hear
 • to see*
 • to smell
 • to taste

OPINION نظرات

 • to assume
 • to believe
 • to consider
 • to doubt
 • (to feel (= to think
 • (to find (= to consider
 • to suppose
 • to think*

MENTAL STATES شرایط ذهنی

 • to forget
 • to imagine
 • to know
 • to mean
 • to notice
 • to recognize
 • to remember
 • to understand

EMOTIONS / DESIRES احساسات و عواطف / خواستن

 • to envy
 • to fear
 • to dislike
 • to hate
 • to hope
 • to like
 • to love
 • to mind
 • to prefer
 • to regret
 • to want
 • to wish

MEASUREMENT اندازه گیری

 • to contain
 • to cost
 • to hold
 • to measure
 • to weigh

OTHERS دیگر

 • (to look (=resemble
 • to seem
 • (to be (in most cases
 • (to have (when it means “to possess”*

برای قانون افعال غیر استمراری استثنا نیز وجود دارد. افعال حواس پنج گانه می توانند در معانی دیگر خود به صورت استمراری استفاده گردند. مثلا فعل have به معنای خوردن می تواند استمراری گردد.

The coat felt nice and warm (حس ما از کیفیت این کت)

John’s feeling much better at that time (شرایط جسمی وی در گذشته بهبود یافتن است)

She had three dogs and a cat (داشتن و دارایی)

She’s having supper when you called (خوردن)

 

زمان گذشته کامل یا Past Perfect

زمان گذشته کامل برای مشخص نمودن ارتباط بین گذشته  ای دور تر و گذشته ای نزدیکتر مورد استفاده قرار می گیرد. زمان فعالیت یا اتفاق قبل از اتفاقی دیگر در گذشته می باشد. مهم نیست کدام قسمت در ابتدای جمله مطرح گردد، زمان گذشته کامل ترتیب دو اتفاق را مشخص می کند.

برای ساخت زمان گذشته کامل در انگلیسی فرم سوم فعل یا past participle را پس از فعل کمکی had و فاعل استفاده نمایید.. در حالت منفی زمان گذشته کامل در انگلیسی به فعل کمکی کلمه not اضافه می گردد و در حالت سوالی جای فاعل و فعل کمکی تغییر می کند. .

استفاده از کلمات مشخص کننده زمان در زمان گذشته کامل مانند when و before نیز بسیار معمول است. استفاده از for نیز برای مشخص نمودن بازه زمانی در زمان گذشته کامل مرسوم است.

استفاده های زمان گذشته کامل

در این جدول ابتدا اتفاق A سپس B در گذشته اتفاق افتاده اند.

 

Event A Event B
John had gone out when I arrived in the office.
Event A Event B
had saved my document before the computer crashed.
Event B Event A
When they arrived we had already started cooking.
Event B Event A
He was very tired because he hadn’t slept well.

استفاده از just مانند زمان حال کامل به معنای پایان یافتن یک فعالیت خیلی نزدیک به فعالیت بعدی می باشد. کلمه already نیز تاکید بیشتر می باشد.

The train had just left when I arrived at the station.

She had just left the room when the police arrived.

I had just put the washing out when it started to rain.

 

 

زمان گذشته کامل استمراری یا Past Perfect Continuous

زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی شبیه حال کامل استمراری می باشد اما به زمانی پیش از حال اشاره دارد. فرد متکلم در رابطه فعالیت فکر می کند. برای وی پروسه فعالیت و نتیجه آن مهم است، و این پروسه یا روند تا یک زمان مشخی در گذشته یا با قطع شدن توسط فعالیت یا اتفاقی دیگر ادامه داشته است.

برای ساخت زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی فرم سوم فعل be یعنی been به همراه حالت ساده فعل و ing را پس از فعل کمکی had و فاعل استفاده نمایید. در حالت منفی زمان گذشته کامل استمراری به فعل کمکی کلمه not اضافه می گردد و در حالت سوالی جای فاعل و فعل کمکی تغییر می کند.

استفاده از کلمات مشخص کننده زمان در زمان گذشته کامل استمراری مانند before نیز بسیار معمول است. استفاده از for نیز برای مشخص نمودن بازه زمانی در زمان گذشته کامل مرسوم است.

 

نمونه های زمان گذشته کامل استمراری

Had you been waiting long before the taxi arrived?

We had been trying to open the door for five minutes when Jane found her key.

It had been raining hard for several hours and the streets were very wet.

Her friends had been thinking of calling the police when she walked in.

 

افعال غیر استمراری

دقت کنید که برخی افعال استمراری نمی شوند. در این گذشتهت از گذشته کامل می بایست استفاده نمود.

برای لیست کامل کلیک کنید.

I’ve wanted to visit China for years.

She’s known Robert since she was a child.

I’ve hated that music since I first heard it.

I’ve heard a lot about you recently.

We’ve understood everything.

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام. تشکر از بابت محتوای خوبتون . خیلی کامل به مبحث اموزش گرامر پرداخته بودید. ولی ای کاش از عکس های بیشتری استفاده می کردید و همچنین از ویدیو در این اموزش گرامر زبان انگلیسی استفاده شده بود. من قبلا در وبسایت theenglishtoday.ir یک دوره ی جامع اموزش گرامر ازمون ای پی تی که مخصوص ازمون زبان دکتری ای پی تی بوده است را دیده بودم. مهندس پورفخار در ان ویدیوها خیلی خوب و جامع گرامر زبان انگلیسی رو توضیح داده بودند. پیشنهاد می کنم که حتما این اموزش را مشاهده فرمایید.

  پاسخ

لطفا نظر خودتون رو در مورد این مطلب به ما بگید. مرسی 🙂

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

شاید از اینا هم خوشت بیاد 😉

فهرست