زمان حال در انگلیسی – Present tense

**خیلی خوشحالم میکنی آخر مطلب نظرت رو بگی. مرسی 😉

در این مطلب به دنبال آموزش زمان ها یا tense در زبان انگلیسی و مشخصا زمان حال شامل حال ساده، حال استمراری، حال کامل و حال کامل استمراری است می باشیم. بیش از آنکه روی نحوه ساختن جمله در زمان های مختلف در زمان حال تمرکز کنیم روی دلیل و زمان استفاده از چنین جملاتی صحبت خواهیم نمود.

علاوه بر این در ویدیو ها مطالب ارایه شده را به صورت خلاصه و جنبه تصویری برایتان ارایه می دهیم. همچنین در پایان مجموعه از سوالات را خواهید یافت تا آنچه را که یاد گرفته اید بسنجید.

زمان حال present tense

زمان حال در انگلیسی چهار حالت دارد. از زمان حال برای صحبت کردن در مورد آنچه که نوعی حقیقت است یا هم اکنون اتفاق می افتد استفاده می شود.

 

زمان حال ساده یا Simple Present

اولین نوع زمان حال در انگلیسی، حال ساده است. زمان حال ساده برای بیان عادات، شرایط ثابت و یا تکراری، حقایق، و برنامه های زمان بندی شده مورد استفاده قرار می گیرد.

برای ساخت زمان حال ساده فرم base فعل را پس از فاعل استفاده نمایید. برای سوم شخص زمان حال ساده نیز از انواع s سوم شخص به انتهای فعل اضافه نمایید. همچنین در حالت سوالی و منفی از فعل کمکی Do/Does برای ساخت جمله استفاده می گردد.

استفاده های زمان حال ساده

عادات، حقایق، شرایط ثابت، احساسات و آرزو ها

عادت : I smoke

شرایط ثابت/تکراری : I work in London

حقایق : London is a large city

 

ارایه دستورالعمل یا آدرس

You walk for 2 hundred meters, then you turn left

 

برنامه های زمان بندی شده

Your exam starts at 09:00

 

همراه برخی حرف ربط برای بیان آینده

He’ll give it to you when you come next Saturday

نمونه های بیشتر

habits عادت ها

He drinks tea at breakfast.

She only eats fish.

They watch television regularly.

repeated actions or events شرایط ثابت/تکراری 

We catch the bus every morning.

It rains every afternoon in the hot season.

They drive to Monaco every summer.

general truths حقایق

Water freezes at zero degrees.

The Earth revolves around the Sun.

Her mother is Peruvian.

instructions or directions ارایه دستورالعمل یا آدرس 

Open the packet and pour the contents into hot water.

You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford.

fixed arrangements برنامه های زمان بندی شده 

His mother arrives tomorrow.

Our holiday starts on the 26th March

With future constructions بیان آینده 

She’ll see you before she leaves.

We’ll give it to her when she arrives.

 

زمان حال استمراری یا (Present continuous (Progressive

زمان حال استمراری در انگلیسی برای بیان اتفاقی در حال انجام در همین لحظه یا در بازه زمانی طولانی تر، یک کار در آینده که نقشه مشخصی دارد، و همچنین شرایطی موقتی استفاده می شود.

برای ساخت زمان حال استمراری به فرم base فعل پسوند –ing اضافه نموده و آن را پس از فاعل و فعل کمکی be  در زمان حال یعنی am, is, are استفاده نمایید. در حالت منفی حال استمراری در انگلیسی به فعل کمکی کلمه not اضافه می گردد و در حالت سوالی جای فاعل و فعل کمکی be تغییر می کند.

استفاده های زمان حال استمراری

فعالیت یا اتفاقی در همین لحظه

You are using the Internet.

You are studying English grammar.

 

فعالیت یا اتفاقی که از گذشته شروع و همچنان ادامه دارد

Are you still working for the same company?

More and more people are becoming vegetarian

 

فعالیت یا اتفاقی برنامه ریزی شده در آینده

We’re going on holiday tomorrow.

I’m meeting my boyfriend tonight.

Are they visiting you next winter

 

شرایط یا فعالیتی موقتی

He’ll give it to you when you come next He usually plays the drums, but he’s playing bass guitar tonight.

The weather forecast was good, but it’s raining at the moment

 

افعال غیر استمراری

باید دقت کنیم که برخی افعال در حالت استمراری استفاده نمی شوند. افعالی که مربوط به احساسات، افکار، برداشت ها، نظرات و برخی اندازه گیری های می باشند در شرایط استمراری قرار نمی گیرند. در زیر ایست آنها را مشاهده کنید.

SENSES / PERCEPTION حواس پنج گانه

 • to feel*
 • to hear
 • to see*
 • to smell
 • to taste

OPINION نظرات

 • to assume
 • to believe
 • to consider
 • to doubt
 • (to feel (= to think
 • (to find (= to consider
 • to suppose
 • to think*

MENTAL STATES شرایط ذهنی

 • to forget
 • to imagine
 • to know
 • to mean
 • to notice
 • to recognize
 • to remember
 • to understand

EMOTIONS / DESIRES احساسات و عواطف / خواستن

 • to envy
 • to fear
 • to dislike
 • to hate
 • to hope
 • to like
 • to love
 • to mind
 • to prefer
 • to regret
 • to want
 • to wish

MEASUREMENT اندازه گیری

 • to contain
 • to cost
 • to hold
 • to measure
 • to weigh

OTHERS دیگر

 • (to look (=resemble
 • to seem
 • (to be (in most cases
 • (to have (when it means “to possess”*

برای قانون افعال غیر استمراری استثنا نیز وجود دارد. افعال حواس پنج گانه می توانند در معانی دیگر خود به صورت استمراری استفاده گردند. مثلا فعل have به معنای خوردن می تواند استمراری گردد.

This coat feels nice and warm (حس ما از کیفیت این کت)

John’s feeling much better now (شرایط جسمی وی در حال بهبود یافتن است)

She has three dogs and a cat (داشتن و دارایی)

She’s having supper (خوردن)

I can see Anthony in the garden (حس پنج گانه)

I’m seeing Anthony later (برنامه داشتن برای دیدن وی)

 

زمان حال کامل یا Present Perfect

زمان حال کامل برای مشخص نمودن ارتباط بین حال و گذشته مورد استفاده قرار می گیرد. زمان فعالیت یا اتفاق قبل از حال می باشد اما این زمان مشخص نیست و ما بیشتر به نتیجه آن – تا خود کار – توجه و علاقه داریم.

برای ساخت زمان حال کامل در انگلیسی فرم سوم فعل یا past participle را پس از فعل کمکی have و فاعل استفاده نمایید. برای سوم شخص زمان حال کامل نیز از حالت سوم شخص فعل have یعنی has  استفاده می شود. در حالت منفی زمان حال کامل در انگلیسی به فعل کمکی کلمه not اضافه می گردد و در حالت سوالی جای فاعل و فعل کمکی تغییر می کند. کلمات for و since نیز در این زمان برای مشخص نموده بازه و مدت زمانی استفاده می گردند و در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

استفاده های زمان حال کامل

فعالیت یا شرایطی که در گذشته شروع و به حال ادامه یافته است.

(I have lived in Bristol since 1984 (= and I still do.

 

فعالیتی که در یک بازه زمانی که هنوز به پایان نرسیده انجام شده است

(She has been to the cinema twice this week (= and the week isn’t over yet.

 

یک تجربه یا فعالیت تکرار شده در دوره ای زمانی بین گذشته و حال

We have visited Portugal several times.

 

فعالیتی که به تازگی تمام شده است یا نیازی به انجام دوباره آن نیست و به همراه just یا already می آید ( قیود never, ever و همچنین yet را در پایین ببینید.)

I have just finished my work

 

تجربه یا فعالیتی انجام شده که زمان آن مد نظر نیست

He has read ‘War and Peace’. (= the result of his reading is important)

 

نکته مهم : در صورت نیاز به بیان زمان و جزییات می بایست از زمان گذشته ساده استفاده نمود.

 

نمونه های بیشتر

فعالیت یا شرایطی که در گذشته شروع و به حال ادامه یافته است.

ACTIONS STARTED IN THE PAST AND CONTINUING IN THE PRESENT

They haven’t lived here for years.

She has worked in the bank for five years.

We have had the same car for ten years.

Have you played the piano since you were a child?

 

فعالیتی که در یک بازه زمانی که هنوز به پایان نرسیده انجام شده است

WHEN THE TIME PERIOD REFERRED TO HAS NOT FINISHED

I have worked hard this week.

It has rained a lot this year.

We haven’t seen her today

 

یک تجربه یا فعالیت تکرار شده در دوره ای زمانی بین گذشته و حال

ACTIONS REPEATED IN AN UNSPECIFIED PERIOD BETWEEN THE PAST AND NOW.

They have seen that film six times

It has happened several times already.

She has visited them frequently.

We have eaten at that restaurant many times.

Have you already written to John?

Has she finished her homework already?

 

فعالیتی که به تازگی تمام شده است و به همراه just می آید یا تاکید بر تمام شدن آن می باشد (عدم نیاز به تکرار) که با already می آید

(ACTIONS COMPLETED IN THE VERY RECENT PAST (+JUST

Have you just finished work?

I have just eaten.

We have just seen her.

Has he just left?

(!I’ve already drunk three coffees this morning. (= and you’re offering me another one

Don’t write to John, I’ve already done it

تجربه یا فعالیتی انجام شده که زمان آن مد نظر نیست

WHEN THE PRECISE TIME OF THE ACTION IS NOT IMPORTANT OR NOT KNOWN

Someone has eaten my soup!

Have you seen ‘Gone with the Wind’?

She’s studied Japanese, Russian, and English.

 

زمان حال کامل به همراه قیود ever و never و yet

این قیود تاکید بیشتر در نا مشخص بودن زمان قبل از حال را دارند و همواره پیش از قسمت سوم فعل قرار می گیرند. قید never معنای منفی دارد. قید yet نیز در جملات منفی و سوالات آمده و معنای منفی را ایجاد می کند. این قید معمولا در انتهای جمله قرار می گیرد.

تا به حال / آیا تا به حال = ever

Have you ever been to England?

Has she ever met the Prime Minister?

Haven’t they ever been to Europe?

Haven’t you ever eaten Chinese food?

Nobody has ever said that to me before.

Nothing like this has ever happened to us.

It’s the first time that I’ve ever eaten snails.

This is the first time I’ve ever been to England.

هیچ وقت تا به حال = never

I have never been to Italy.

تا به حال = yet

Have you met Judy yet?

I haven’t visited the Tate Gallery yet

Has he arrived yet?

They haven’t eaten yet

 

زمان حال کامل به همراه for  و since

در استفاده از حال کامل می توان یک بازه زمانی پیش از زمان حال را مشخص نمود و برای آن از for و بازه یا از since و نقطه شروع آن استفاده می کنیم.

FOR + A PERIOD OF TIME

for six years, for a week, for a month, for hours, for two hours

I have worked here for five years.

 

SINCE + A POINT IN TIME

since this morning, since last week, since yesterday

since I was a child, since Wednesday, since 2 o’clock

I have worked here since 1990.

 

PRESENT PERFECT WITH FOR

She has lived here for twenty years.

We have taught at this school for a long time.

Alice has been married for three months.

They have been at the hotel for a week.

 

PRESENT PERFECT WITH SINCE

She has lived here since 1980.

We have taught at this school since 1965.

Alice has been married since March 2nd.

They have been at the hotel since last Tuesday.

 

زمان حال کامل استمراری یا Present Perfect Continuous

زمان حال کامل استمراری در انگلیسی به زمانی نامشخص بین قبال از حال و حال اشاره دارد. فرد متکلم در رابطه فعالیتی که شروع شده و احتمالا در آن زمان به پایان نرسیده است فکر می کند. برای وی پروسه فعالیت و نتیجه آن مهم است، و این پروسه یا روند می تواند همچنان ادامه داشته باشد یا به تازگی به پایان رسیده باشد.

برای ساخت زمان حال کامل استمراری در انگلیسی فرم سوم فعل be یعنی been به همراه حالت ساده فعل و ing را پس از فعل کمکی have و فاعل استفاده نمایید. برای سوم شخص نیز از حالت سوم شخص فعل have یعنیhas  استفاده می شود. در حالت منفی زمان حال کامل استمراری به فعل کمکی کلمه not اضافه می گردد و در حالت سوالی جای فاعل و فعل کمکی تغییر می کند. کلمات for و since نیز در این زمان برای مشخص نموده بازه و مدت زمانی استفاده می گردند(توضیح در قسمت حال کامل)

استفاده های زمان حال کامل استمراری

فعالیت یا شرایطی که در گذشته شروع و به حال ادامه یافته است.

(She has been waiting for you all day (= and she’s still waiting now

(I’ve been working on this report since eight o’clock this morning (= and I still haven’t finished it

(They have been travelling since last October (= and they’re not home yet

 

فعالیتی که به تازگی پایان یافته و ما نتیجه آن برایمان مهم است.

(She has been cooking since last night (= and the food on the table looks delicious

(It’s been raining (= and the streets are still wet

(Someone’s been eating my chips (= half of them have gone

 

افعال غیر استمراری

دقت کنید که برخی افعال استمراری نمی شوند. در این حالت از حال کامل می بایست استفاده نمود.

برای لیست کامل کلیک کنید.

I’ve wanted to visit China for years.

She’s known Robert since she was a child.

I’ve hated that music since I first heard it.

I’ve heard a lot about you recently.

We’ve understood everything.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لطفا نظر خودتون رو در مورد این مطلب به ما بگید. مرسی 🙂

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

شاید از اینا هم خوشت بیاد 😉

فهرست